ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE CABLEBEL – 01/09/2023

1. UITGAVE EN HOSTING

Deze website www.cablebel.be (hierna de “Website” genoemd) wordt uitgegeven door Cablebel VZW (hierna “CABLEBEL” genoemd), met maatschappelijke zetel te Reyerslaan 80, B-1030 Brussel, ingeschreven bij de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het nummer 0461.476.906.

De webmaster kan per e-mail worden gecontacteerd op dominique.rousseau@cablebel.be of per telefoon op 0471/74.17.13.

De Website is ontworpen en wordt gehost door :
Euregio.Net SA
Wirtzfeld, Zur Holzwarche 27
4760 Büllingen
België
info@euregio.net

2. ALGEMEEN

Toegang tot en gebruik van de Website zijn onderworpen aan deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) en aan de toepasselijke wet- en/of regelgeving. Bijgevolg houdt de toegang tot en het gebruik van de Website in dat de Gebruiker de Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

CABLEBEL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Voorwaarden, de toegang tot de Website en de inhoud ervan te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen zijn van toepassing op de Gebruiker telkens wanneer hij/zij de Website bezoekt. CABLEBEL raadt de Gebruikers dan ook aan deze regelmatig te raadplegen.

Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden betekent “Gebruiker” of “Gebruikers” elke persoon die gebruik maakt van de Website of een van de diensten die op de Website worden aangeboden.

Als de Gebruiker contact wenst op te nemen met CABLEBEL over het gebruik van de Website, kan hij een e-mail sturen naar dominique.rousseau@cablebel.be.

Het feit dat CABLEBEL zich op een gegeven moment niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden, zal niet aanschouwd kunnen worden als een verzaking om zich later te beroepen op die bepaling.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website en daarmee verbonden rechten, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, teksten en andere onderscheidende tekens op de Website zijn het exclusieve eigendom van CABLEBEL of diens partners.

Deze elementen vormen creaties die beschermd worden door het intellectuele eigendomsrecht en in het bijzonder door bepalingen met betrekking tot auteursrecht, tekeningen en modellen en handelsmerken.

Bijgevolg mogen ze niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gebruikt, gewijzigd, gecombineerd of weergegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CABLEBEL, op straffe van gerechtelijke vervolgingen. Elke ongeoorloofde reproductie van deze elementen vormt een inbreuk die strafbaar is.

4. HYPERTEXTLINKS

4.1. HYPERLINKS OP DE WEBSITE

De Website kan een of meer hyperlinks bevatten naar andere internetsites die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Deze hyperlinks worden echter louter ter informatie meegedeeld en CABLEBEL biedt hiervoor geen enkele garantie. De aanwezigheid van deze hyperlinks betekent op geen enkele wijze dat CABLEBEL volledig instemt met de inhoud ervan of enige verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Gebruikers gebruiken de Website op eigen verantwoordelijkheid. CABLEBEL kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van direct of indirect gebruik van de Website door Gebruikers in strijd met de Voorwaarden en toepasselijk regelgeving. CABLEBEL wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband af en biedt geen garantie voor de diensten die via de Website beschikbaar worden gesteld.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken op een wijze die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan CABLEBEL, met name door valse of lasterlijke informatie in te voeren.

CABLEBEL kan evenmin de permanente beschikbaarheid, zonder fouten of onderbrekingen, van alle functies van de Website garanderen, noch het onmiddellijk verbetering van fouten, noch de volledige afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de Website en op de infrastructuur via welke de Website wordt aangeboden.

Tijdelijke beperkingen kunnen het gevolg zijn van technische problemen zoals onderbrekingen, telecommunicatie, programmafouten of hardwareproblemen, enz. CABLEBEL behoudt zich het recht voor om op elk moment de beschikbaarheid van de Website op te schorten om redenen van onderhoud en actualisering.

CABLEBEL behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie, de inhoud, de structuur, de omvang, de benaming, de rubrieken, de kenmerken en de toegankelijkheid van haar website te optimaliseren of aan te passen; de onderbreking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website van Cablebel geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding of financiële compensatie.

CABLEBEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) als gevolg van deze tijdelijke beperkingen, noch in verband met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het actualiseren van hun hardware en software, alsook de toegang tot het internet. De Gebruikers dienen hun apparatuur te beschermen tegen elke vorm van aanval of besmetting door virussen en malware en/of pogingen tot hacking, CABLEBEL wijst dienaangaande alle aansprakelijkheid van de hand.

6. INHOUD EN INFORMATIE

CABLEBEL streeft ernaar om op de Website actuele, betrouwbare en volledige documenten en informatie te publiceren, maar kan in geen geval de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid ervan garanderen, ongeacht of deze documenten en informatie afkomstig zijn van interne bronnen of van derden.

7. NIETIGHEID

De nietigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van het geheel of een gedeelte van één der bepalingen van de Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de Voorwaarden in hun geheel tot gevolg. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of onafdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd.

CABLEBEL verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die zoveel mogelijk dezelfde functie vervult.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch materieel recht, met uitsluiting van de regels inzake verwijzing naar buitenlands recht, en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.

Elk geschil met betrekking tot de Website of het gebruik ervan wordt uitsluitend beheerst door materieel Belgisch recht.

Alleen de Franstalige rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.