Wettelijke kennisgeving

Verantwoordelijke uitgever

Dominique Rousseau, Managing Director
Cablebel ASBL/VZW
Boulevard Reyers, 80
1030 Brussel
België

Tel: +32 (0)2 706 87 30
Email: dominique.rousseau@cablebel.be

BTW-nummer: BE-0461.476.906

Journalistiek-redactionele verantwoordelijkheid:

Dominique Rousseau, Managing Director

Copyrights:

De lay-out van de homepage, alsmede de gebruikte grafische voorstellingen, afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van reproductie en/of verspreiding zal civielrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd.

GEGEVENSBESCHERMING

Privacy

Wij zijn zeer verheugd dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. De bescherming van gegevens heeft voor de directie van Cablebel ASBL/VZW een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van Cablebel ASBL/VZW is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; indien echter een betrokkene gebruik wil maken van speciale ondernemingsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag voor een dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokkene, gebeurt steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Cablebel ASBL/VZW. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Cablebel ASBL/VZW talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen, bijv. telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Cablebel ASBL/VZW is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijn en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming is:

Cablebel ASBL/VZW
Boulevard Reyers, 80
1030 Brussel
België

Tel: +32 (0)2 706 87 30
Email: info@cablebel.be

Website: https://www.cablebel.be

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Mr Dominique Rousseau
Cablebel ASBL/VZW
Boulevard Reyers, 80
1030 Brussel
België

Tel: +32 (0)2 706 87 30
Email: dominique.rousseau@cablebel.be

Website: https://www.cablebel.be

Elke betrokkene kan zich te allen tijde rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden met alle vragen en suggesties in verband met gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina’s van Cablebel ASBL/VZW maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van het datsubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Cablebel ASBL/VZW de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kan de informatie en het aanbod op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens toegangsgegevens in te voeren wanneer de website wordt opgeroepen, omdat dit door de website wordt overgenomen, en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan op die manier het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Cablebel ASBL/VZW verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt Cablebel ASBL/VZW geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Cablebel ASBL/VZW anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel het verhogen van de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming, en het verzekeren van een optimaal beschermingsniveau voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. Contactmogelijkheid via de website

De website van Cablebel ASBL/VZW bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, alsook een directe communicatie met ons, met inbegrip van een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door de betrokkene op vrijwillige basis aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

7. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de duur die noodzakelijk is om het opslagdoel te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, is toegestaan.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

8. Rechten van de betrokkene

9. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenbrengen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De beheerder van het onderdeel Google Analytics is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de beheerder de toepassing “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer toegang tot onze websites wordt verkregen vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online-rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Door het plaatsen van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de beheerder wordt geëxploiteerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch via de Google Analytics-component gegevens overdragen ten behoeve van onlinereclame en de afrekening van provisies aan Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens provisieafrekeningen op te stellen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie waarmee de betrokkene onze website bezoekt. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika meegedeeld. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een dienovereenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics in verband met het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google, alsmede de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten. Daartoe moet de betrokkene onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een browser add-on downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina’s niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn bevoegdheid valt, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser add-ons opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunt u vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

10. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Jetpack voor WordPress

Op deze website heeft de controller Jetpack geïntegreerd. Jetpack is een WordPress-plug-in, die de beheerder van een website op basis van WordPress extra functies biedt. Jetpack stelt de beheerder van de internetsite onder meer in staat een overzicht te krijgen van de bezoekers van de site. Door het weergeven van gerelateerde berichten en publicaties, of de mogelijkheid om inhoud op de pagina te delen, is het ook mogelijk om de bezoekersaantallen te verhogen. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een Jetpack-gebruikende site beter beschermd is tegen brute-force aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van afbeeldingen op de website.

De werkmaatschappij van Jetpack Plug-Ins voor WordPress is de Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. De definitie van cookies is hierboven toegelicht. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om via de Jetpack-component gegevens voor analysedoeleinden aan Automattic door te geven. In de loop van deze technische procedure ontvangt Automattic gegevens die worden gebruikt om een overzicht van websitebezoeken te creëren. De aldus verkregen gegevens dienen voor de analyse van het gedrag van de betrokkene, die toegang heeft tot de internetpagina van de verantwoordelijke voor de verwerking en worden geanalyseerd met het oog op de optimalisering van de website. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder dat de betrokkene daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De gegevens komen ook ter kennis van Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Automattic/Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Automattic/Quantcast gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van deze internetsite die door het Jetpack-cookie worden gegenereerd, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast, en heeft hij de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten. Daartoe moet de betrokkene op de “opt-out”-knop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/ die een “opt-out”-cookie instelt. De opt-out-cookie die met dit doel wordt geplaatst, wordt op het informatietechnologiesysteem geplaatst dat door de betrokkene wordt gebruikt. Indien de cookies op het systeem van de betrokkene worden gewist, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de websites van de controller niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Automattic zijn te vinden onder https://automattic.com/privacy/. De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Quantcast zijn te vinden op https://www.quantcast.com/privacy/.

11. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingshandelingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte kunnen verwerkingsactiviteiten worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toelaatbaar omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van oordeel dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

12. De legitieme belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

13. Periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard

Het criterium dat wordt gehanteerd om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van een contract.

14. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; vereiste om een contract te sluiten; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van deze gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele bepalingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.

15. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Developed by the specialists for LegalTech at Willing & Able that also developed the system for esign agreement. The legal texts contained in our privacy policy generator have been provided and published by Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero from the German Association for Data Protection and Christian Solmecke from WBS law.